Η εταιρεία: “ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.” δίνει άμεση προτεραιότητα στην τήρηση του απορρήτου των προσωπικών σας στοιχείων ακολουθώντας τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Διαφυλάσσει αυστηρά κάθε πληροφόρηση που μας παρέχετε. Οι παραγγελίες σας μέσω του δικτυακού τόπου gifts.uoa.gr προϋποθέτουν τη γνωστοποίηση σε εμάς των παρακάτω προσωπικών δεδομένων σας:


το ονοματεπώνυμό σας,

τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας,

το τηλέφωνό σας, και

την πλήρη ταχυδρομική διεύθυνσή σας (διεύθυνση, Τ.Κ., πόλη, νομός, χώρα).

Σε περίπτωση εταιρείας, όπου γίνεται έκδοση τιμολογίου, απαιτούνται επιπλέον τα παρακάτω στοιχεία:


τίτλος εταιρείας,

δραστηριότητα εταιρείας,

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), και

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), στην οποία ανήκει.

 


Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων Πελατών σε Τρίτους


Ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr δεσμεύεται ότι δεν αποκαλύπτει, πωλεί, παραχωρεί ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε εξωτερικό οργανισμό, εκτός αν έχει μεσολαβήσει προγενέστερη έγγραφη ενημέρωση από εσάς ή εσείς έχετε εξουσιοδοτήσει το κατάστημα μας για την παροχή επιπλέον πληροφοριών ή όταν αυτό απαιτείται από τον νόμο ή από δικαστική απόφαση.

Αποδοχή Όρων Τήρησης Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προστασίας του φυσικού προσώπου από τη διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.


Διαφημιστικά Μηνύματα


Ο δικτυακός τόπος gifts.uoa.gr δεν χρησιμοποιεί ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα για την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων εταιριών, εκτός αν εσείς δεν έχετε αντίρρηση για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων. Οι εταιρείες αυτές δεν έχουν το δικαίωμα να διατηρούν τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν εσείς εκφράσετε ενδιαφέρον για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.